หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบล ระแหง ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
   
 

 
 
 
 
     
 
 
 

การส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรในหน่วยงาน

การลดขั้นตอนการปฏิบัติงานให้มีความรวดเร็วในการตอบสนอง ความต้องการของประชาชน

การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในโครงการ/กิจกรมต่างๆ

การสนับสนุนการดำเนินการตามนโยบายของรัฐ และยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด

การส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือระหว่างภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และประชาชนในพื้นที่เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการพัฒนา
 
 
 

การส่งเสริมการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานและการจัดทำแผนชุมชน ให้เป็นมาตรฐาน ต่อเนื่อง และให้ประชาชน มีส่วนร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมกำหนดแนวทางการพัฒนาชุมชนของตนเอง เพื่อแก้ไขปัญหาให้ตรงจุด อีกทั้งเป็นการสร้างความร่วมมือร่วมใจ และสร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้นในชุมชน

สนับสนุนงบประมาณให้เพียงพอในการจัดสวัสดิการเบี้ยยังชีพ แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ รวมทั้งดูแลผู้ที่ได้รับความเดือดร้อน ผู้ด้อยโอกาส และผู้ประสบภัยต่างๆ อย่างทั่วถึง

สนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ เช่น การป้องกันฯ การปราบปรามการบำบัด และการฟูฟื้น

การดูแลเรื่องความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
 
 
 

การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพที่เหมาะสมกับสภาวะท้องถิ่นปัจจุบัน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน ส่งเสริมการลงทุน ส่งเสริมอาชีพ และส่งเสริมการเกษตร ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีในการประกอบอาชีพ ศึกษาดูงาน นอกพื้นที่ เพื่อนำความรู้มาพัฒนาชุมชน

ส่งเสริม และพัฒนาตลาดระแหงร้อยปี เพื่อให้มี การค้าขายมากยิ่งขึ้น เป็นการสร้างรายได้ และพัฒนาเศรษฐกิจในชุมชนให้เข็มแข็ง
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10