หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ระเบียบและมาตรการต่างๆ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศ เรื่อง การปฏิบัติราชการของพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำปี 2564 [ 2 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 4  
 
ประกาศ หลักเกณห์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำปี 2564 [ 1 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 2  
 
ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการประจำปี 2563 [ 14 ก.ย. 2563 ]  อ่าน : 8  
 
มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรฯ พ.ศ.2563 [ 11 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 14  
 
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ [ 11 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 9  
 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล [ 29 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 32  
 
ระเบียบเทศบาลตำบลระแหงว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ [ 29 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 16  
 
ระเบียบเทศบาลตำบลระแหงว่าด้วยประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองและพนักงานเทศบาล [ 29 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 17  
 
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน [ 29 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 18  
 
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ [ 29 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 22  
 
  (1)     2