หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
   
 

 
 
 
 
     
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ปท 0023.5/ 20034 ขอรับเงินบำเหน็จดำรงชีพกรณีผู้รับบำนาญอายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไปแต่ไม่ถึง 70 ปี รายนายสำเนา แสงแก้ว  [ 3 ธ.ค. 2564 ]   
ปท 0023.3/ว20036 การขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รายการ เงินอุหนุน ฯ  [ 2 ธ.ค. 2564 ]   
ปท 0023.3/ว20033 แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งวดที่ 2 จำนวน 2 เดือน (เดือนมกราคม-เดือนกุมภาพันธ์ 2565) และโครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบปร  [ 2 ธ.ค. 2564 ]   
ปท 0023.5/ว20012 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมุลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) และภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 2 ธ.ค. 2564 ]   
ปท 0023.3/ว20009 การเสนอคำขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล)  [ 2 ธ.ค. 2564 ]   
ปท 0023.1/ว1553 การกำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ ประจำปี 2565  [ 2 ธ.ค. 2564 ]   
ปท 0023.3/ว19993 ขอความร่วมมือเร่งรัดป้องกันการระบาดของโรคไข้เลือดออกในช่วงปลายปี  [ 2 ธ.ค. 2564 ]   
ปท 0023.3/ว19992 การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง อปท. กับการดูแลสุขภาพและการใช้ยาอย่างสมเหตุผล และการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 14 พ.ศ.2564  [ 2 ธ.ค. 2564 ]   
ปท 0023.3/ว19958 การประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และการประเมินความสามารถด้านการอ่าน  [ 2 ธ.ค. 2564 ]   
ปท 0023.3/ว19962 สำรวจข้อมูลการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)  [ 2 ธ.ค. 2564 ]   
ปท 0023.5/ว1482 บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือนตุลาคม 2564  [ 1 ธ.ค. 2564 ]   
ปท 0023.5/ 19755 แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี  [ 30 พ.ย. 2564 ]   
ปท 0023.5/ว19802 แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนตุลาคม 2564 (ประกาศมาแล้ว 1 วัน)  [ 30 พ.ย. 2564 ]   
ปท 0023.5/ว1452 รายชื่อผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทยเดือนกันยายน 2564  [ 30 พ.ย. 2564 ]   
ปท 0023.5/ 19813 ขอรับเงินบำนาญปกติ เงินเพิ่มจากเงินบำนาญปกติร้อยละ 25 รายนางพนิดา แป้นพยอม (ประกาศมาแล้ว 1 วัน)  [ 30 พ.ย. 2564 ]   
ปท 0023.5/ว1451 การรายงานการสังเกตการณ์และแบบชีแจงข้อเท็จจริงรายงานการสังเกตการณ์สำหรับหน่วยงานของรัฐเจ้าของโครงการ  [ 30 พ.ย. 2564 ]   
ปท 0023.5/ 19811 ขอรับเงินบำนาญปกติ และเงินบำเหน็จดำรงชีพ รายนางทัศนีย์ เจริญอัศวสุข (ประกาศมาแล้ว 1 วัน)  [ 30 พ.ย. 2564 ]   
ปท 0023.5/ว1450 แนวทางปฏิบัติในการจัดทำร่างขอบเขตงาน กรณีหน่วยงานของรัฐกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ สำหรับแจ้งแสดงนิทรรศการ  [ 30 พ.ย. 2564 ]   
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 249
 


 


 
 
 
 
 
 
 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10