หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 

 
 
 
 
     
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ปท 0023.2/ว21145 ประกาศ ก.อบต. ครั้งที่ 10 ลว. 27 พ.ย. 63 เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ วิธีการบริหารและการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล และกิจการอันเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 และ ประกาศ กำหนดกอง  [ 27 พ.ย. 2563 ]   
ปท 0023.3/ว 920 การเสนอขอตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนสำหรับก่อสร้างและปรับปรุงซ่อมแซมหอกระจายข่าว (เสียงตามสาย/ไร้สาย) และหรือซ่อมแซมสถานีขนส่งผู้โดยสารที่ได้รับการถ่ายโอนจากกรมการขนส่งทางบก  [ 27 พ.ย. 2563 ]   
ปท 0023/ว21159 แนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเป็นหน่วยรับงบประมาณ (องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลนคร และเทศบาลเมือง)  [ 27 พ.ย. 2563 ]   
ปท 0023.2/ว21149 และ 21148 แจ้งมติ ก.อบต. ครั้งที่ 10/63 ลว. 18 พ.ย. 63  [ 27 พ.ย. 2563 ]   
ปท 0023.2/ว919 แจ้งประชาสัมพันธ์แสดงความคิดเห็นต่อโครงการประชุมติดตามประเมินผลการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  [ 27 พ.ย. 2563 ]   
ปท 0023.2/ว21104 โครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  [ 27 พ.ย. 2563 ]   
ปท 0023.2/ว21106 โครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  [ 27 พ.ย. 2563 ]   
ปท 0023.3/ว21125 การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ และโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งวดที่ 1 เดือนธันวาคม 2563  [ 27 พ.ย. 2563 ]   
ปท 0023.3/ว21121 การจัดส่งรายชื่อและรายงานการประเมินตนเอง SAR ของ ศพด. เพื่อรับการประเมินคุณภาพภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  [ 27 พ.ย. 2563 ]   
ปท 0023.4/ว21101 การอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด  [ 27 พ.ย. 2563 ]   
ปท 0023.5/ว918 บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติมเดือนตุลาคม 256  [ 27 พ.ย. 2563 ]   
ปท 0023.3/ว912 แนวทางการปฏิบัติของส่วนราชการที่เข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ (เพิ่มเติม)  [ 27 พ.ย. 2563 ]   
ปท 0023.3/ว910 กำหนดการชำระเงินค่าลงทะเบียนการอบรม โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการระบบสารสนเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเชื่อมโยงระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (e-plan-eMENSCR) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  [ 27 พ.ย. 2563 ]   
ปท 0023.5/ว21090 ข้อหารือการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  [ 27 พ.ย. 2563 ]   
ปท 0023.5/ 21085 แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี  [ 27 พ.ย. 2563 ]   
ปท 0023.2/ว21096 คู่มือเฝ้าระวังติดตามและแผนเผชิญเหตุรองรับการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในสถานศึกษา  [ 27 พ.ย. 2563 ]   
ปท 0023.3/ว21097 ขอให้สถานศึกษาระดับปฐมวัยสังกัด อปท. บันทึกข้อมูลเข้าระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานชาติ ประจำปีการศึกษา 2562  [ 27 พ.ย. 2563 ]   
ปท 0023.3/ว21084 ขอหารือแนวทางปฏิบัติในการจัดเก็บภาษีตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562  [ 27 พ.ย. 2563 ]   
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 157
 


 


 
 
 
 
 
 
 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10