หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 

 
 
 
 
     
 
เกี่ยวกับตำบล อาณาเขตติดต่อ สภาพทั่วไป ข้อมูลประชากร
 
 
 
เดิมเทศบาลตำบลระแหง คือ สุขาภิบาลตำบลระแหง ซึ่งตั้งขึ้นตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2499 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 73 ตอนที่ 99 วันที่ 28 พฤศจิกายน 2499 และเปลี่ยนแปลงฐานะจากสุขาภิบาลตำบลระแหงเป็นเทศบาลตำบลระแหง ตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2542 ประกาศราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 116 ตอนที่ 9 ก หน้าที่ 1 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2542
 
 
ที่ตั้งสำนักงานเทศบาลตำบลระแหง เลขที่ 85/14-16 หมู่ที่ 3 ถนนปทุมธานี - บางเลน ตำบลระแหง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี 12140 มีเนื้อที่ 18.22 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 11,387 ไร่ 2 งาน เทศบาลตำบลระแหง อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ตามถนนพหลโยธินเป็นระยะทางประมาณ 46 กิโลเมตร ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ 15.7 กิโลเมตร
 


 


 
 
 
ทิศเหนือ ตั้งแต่หลักเขตที่ 1 ซึ่งตั้งอยู่ฝั่งตะวันออกของลำรางสาธารณะ ตรงที่บรรจบกับฝั่งใต้ของคลองมหาโยธา จากหลักเขตที่ 1 เลียบตามฝั่งใต้ของคลองมหาโยธา ไปทางทิศตะวันออก ถึงฝั่งตะวันตกของคลองลาดหลุมแก้ว ตรงที่บรรจบคลองมหาโยธาซึ่งเป็นหลักเขตที่ 2
  ทิศใต้ จากหลักเขตที่ 3 เลียบฝั่งเหนือคลองลาดหลุมแก้ว ไปทางทิศตะวันตกเป็นระยะทาง 5,400 เมตร ซึ่งเป็นหลักเขตที่ 4  
ทิศตะวันออก จากหลักเขตที่ 2 เลียบตามฝั่งตะวันตกของคลองพระอุดม ไปทางทิศใต้ถึงฝั่งเหนือของคลองลาดหลุมแก้ว ตรงที่บรรจบกับคลองพระอุดม ซึ่งเป็นหลักเขตที่ 3
  ทิศตะวันตก จากหลักเขตที่ 4 เป็นเส้นทางตรงไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือถึงปากลำรางสาธารณะฝั่งตะวันออก ตรงที่บรรจบกับฝั่งเหนือของระแหงซึ่งเป็นหลักเขตที่ 5 จากหลักเขตที่ 5 เลียบตามฝั่งตะวันออกของลำรางสาธารณะไปทางทิศเหนือไปบรรจบหลักเขตที่ 1  
 
 


 
 
 
สภาพพื้นที่เป็นที่ราบลุ่มลาดเอียงเล็กน้อยไม่เกินร้อยละ 1 จากทิศตะวันตกเฉียงเหนือไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ พื้นที่เหมาะสมกับการทำการเกษตร ลำคลองหลายสาย ที่สำคัญ ได้แก่ คลองระแหง คลองมหาโยธา คลองพระอุดม คลองลาดหลุมแก้ว คลองลาดหลุมเชี่ยว คลองลัดตามุ้ย และคลองลัดตาเขียน ซึ่งเป็นลำน้ำแหล่งสำคัญที่ประชาชนใช้ในการอุปโภคบริโภค และการเกษตร และนอกจากนี้ยังมีคลองธรรมชาติอีกหลายคลอง ซึ่งไหลผ่านอย่างทั่วถึง
 
       
สภาพภูมิอากาศร้อนชื้นมี 3 ฤดู ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ - เดือนพฤษภาคม ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายน - เดือนกันยายน และฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม - เดือนมกราคม ฤดูฝนตกชุกในช่วงเดือนพฤษภาคม - เดือนตุลาคม ของทุกปี ปริมาณน้ำฝนโดยเฉลี่ย 1,130.10 มิลลิเมตร/ปี
อุณหภูมิ

อุณหภูมิสูงสุด 38 องศาเซลเซียส

อุณหภูมิต่ำสุด 28 องศาเซลเซียส

อุณหภูมิเฉลี่ยเดือน มี.ค.-มิ.ย. 32-37 องศาเซลเซียส

อุณหภูมิเฉลี่ยเดือน ก.ค.-ต.ค. 32-35 องศาเซลเซียส

อุณหภูมิเฉลี่ยเดือน พ.ย.-ก.พ. 26-35 องศาเซลเซียส
 
 
ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลระแหง ส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม และอีกส่วนหนึ่งรับจ้างบริษัทและโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งมีบริษัทและโรงงานภายในเขตเทศบาล จำนวน 22 แห่ง ลูกจ้างส่วนใหญ่ในบริษัทและโรงงานเป็นคนมาจากต่างจังหวัด
 


 
 
     
จำนวนประชากรทั้งหมด 10,456 คน แยกเป็น

ชาย  จำนวน 5,027 คน คิดเป็นร้อยละ 48.08

หญิง จำนวน 5,429 คน คิดเป็นร้อยละ 51.92
จำนวนครัวเรือนทั้งหมด 5,209 ครัวเรือน
ความหนาแน่นเฉลี่ย 573.87 คน/ตารางกิโลเมตร
 
 
ชุมชนที่ ชื่อชุมชน
จำนวนประชากร
ชาย หญิง รวม
จำนวน
ครัวเรือน
  0   ระแหง 37 34 71 2  
1   ชุมชนเทศบาลหมู่ 1/ ชุมชนเฟื่องฟ้านคร 5 764 801 1,565 1,154
  2   ชุมชนประกายแก้วพัฒนา 279 306 585 175  
3   ชุมชนคลองระแหงพัฒนา/ ชุมชนบัวแก้วพัฒนา 1,159 1,171 2,330 1,005
  4   ชุมชนบัวแก้วพัฒนา/ ชุมชนวรพงศ์พัฒนา/ ชุมชนหมู่บ้านเอื้ออาทร 2,035 2,321 4,356 2,406  
5   ชุมชนคลองโยธา 215 238 453 119
  6   ชุมชนคนหมู่ 6 486 503 989 303  
8   ชุมชนบ้านปลายคลองโยธา 52 55 107 45
    รวม 5,027 5,429 10,456 5,209
 


 


 
 
 
 
 
 
 
 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10